Juhatus andis planeerimisseaduse järelhindamise kohta Rahandusministeeriumile seisukoha

Rahandusministeeriumi tellimusel koostatakse planeerimisseaduse rakendusprobleemide uuringut. Analüüs tehakse Advokaadibüroo Sorainen AS,
Tartu Ülikooli ning SKEPAST&PUHKIM OÜ koostöös ning töö eesmärk on koostada ülevaade planeerimisseaduse ja selle rakendamise seadusega seonduvatest
küsimustest ja mõjudest ning vajadusel esitada selle põhjal muudatusettepanekuid.

Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse liikmeid on järelhindamisse kaasatud intervjuude ja fookusgruppide käigus. Seisukohas leitakse, et teemade põhjalikuks läbiarutamiseks nappis aega. Kirjaga tehakse üldiseid ettepanekuid ning ettepanekuid tuginedes vahearuandele. Ühtlasi tuuakse välja, et peetakse vajalikuks Eesti ruumilise planeerimise süsteemi terviklikku ja süvitsi minevat analüüsi. Vajalik on Eesti ruumilise planeerimise rolli ja planeeringu liikide otstarbekuse ja eesmärkide läbimõtlemine. Paljud välisriigid on hiljuti läbiviinud ruumilise planeerimise alaseid reforme, otstarbekas oleks analüüsida ka rahvusvahelist kogemust. Mitmed vahearuandes väljatoodud ettepanekud (nt maakonnaplaneeringute asendamine riigi osaplaneeringutega) tuleks üle vaadata lähtuvalt planeerimissüsteemist kui tervikust. 

Seisukohta loe kirjast täpsemalt……Lisa kommentaar