Põhikiri

Üldsätted
 1. Mittetulundusühing EESTI PLANEERIJATE ÜHING (edaspidi nimetatud ÜHING) on ruumilise planeerimisega (edaspidi nimetatud planeerimisega) tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärkideks on:
  · planeerimisalase parima praktika tutvustamine ja nõustamine;
  · planeerimismetoodika arendamine;
  · koostöö korraldamine, kogemuste ja informatsiooni vahetus;
  · ettepanekute tegemine õigusloomeks ja õigusaktide täiendamiseks.
 2. Eesmärkide saavutamiseks ÜHING:
  · organiseerib planeerimisalaste õppevahendite ja muude väljaannete koostamist ja levitamist;
  · korraldab planeerimisalaseid koolitusi, konverentse, seminare jms.;
  · loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid ühingu eesmärkidega seotud valdkondades.
 3. ÜHING ei taotle oma tegevuse kaudu majanduslikku tulu.
 4. ÜHINGU tegevusest tekkinud tulu võib kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel. Kasumit ei või jaotada liikmete vahel.
 5. ÜHING on eraõiguslik juriidiline isik, mille asukohaks on Eesti.
 6. Oma tegevuses juhindub ÜHING käesolevast põhikirjast ja teistest mittetulunduslikku tegevust reguleerivatest õigusaktidest.