Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Planeerijate ühing (edaspidi nimetatud Ühing) on ruumilise planeerimisega (edaspidi nimetatud planeerimisega) tegelevate isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on Eesti Planeerijate Ühing. Ühingu nime lühend on EPÜ. Ühingu nimi inglise keeles on Estonian Association of Spatial Planners.

1.3. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4. Ühing on iseseisev, eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevustes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.5. Ühing vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Ühing ega tema vara ei saa kuuluda teistele isikutele.

1.6. Ühingu eesmärkideks on:

1.6.1. planeerimisalase parima praktika tutvustamine ja nõustamine;

1.6.2. planeerimismetoodika arendamine;

1.6.3. koostöö korraldamine, kogemuste ja informatsiooni vahetus, ettepanekute tegemine õigusloomeks ja õigusaktide täiendamiseks.

1.7. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.7.1. organiseerib planeerimisalaste õppevahendite ja muude väljaannete koostamist ja levitamist;

1.7.2. korraldab planeerimisalaseid koolitusi, konverentse, seminare jms;

1.7.3. loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid ühingu eesmärkidega seotud valdkondades.

1.8. Ühing ei taotle oma tegevuse kaudu majanduslikku tulu.

1.9. Ühingu tegevusest tekkinud tulu võib kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel. Kasumit ei või jaotada liikmete vahel.

1.10. Oma tegevuses juhindub Ühing käesolevast põhikirjast ja teistest mittetulunduslikku tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

Loe edasi põhikirja pdf failist. PÕHIKIRI.