Taotlemiseks esitatavad dokumendid

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid on sätestatud kutse andmise korra punktis 2.5 ja taastõendamisel punktis 2.7.

Kutse taotlemisel on vaja esitada järgnevad dokumendid:
– vormikohane avaldus;
– koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
– maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
– töökogemust tõendavad dokumendid;
– kutse andmise korra punktis 2.2 tehtud tööde nimekiri koos kehtestamise otsustega;
– haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d);
– portfoolio;
– kompetentse tõendav tabel vormil H2 (kolme töö analüüs ja essee);
– täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad koos selgitustega (vabas vormis) kutse taastõendamisel;
– omandatud teadmiste vastavuse analüüsi (vorm H3) kui kutset taotletakse kutse andmise korra punkti 2.1.2 alusel.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid leiad linkidelt:

Avaldus

Vorm H2

Vorm H3

Täiendõpe

Kutsega seonduvad dokumendid on docx formaadis. Sõltuvalt veebilehitseja seadistusest võivad need avaneda lehitseja vaates ja tunduda mittetäidetavad, kuid docx-d on ka alla laaditavad.

Esitatavate dokumentide vormistamine

Kutse andja võtab vastu ja menetleb ainult elektrooniliselt esitatud taotlusi. Failid peavad sisaldama kutse taotleja nime (näit eesnimi_perenini_avaldus.pdf).
Kutse taotlemiseks esitatavad materjalid palume edastada viie eraldi failina:
eesnimi_perenimi_avaldus.bdoc,
eesnimi_perenimi_vorm_H2.pdf,
eesnimi_perenimi_too_1.pdf,
eesnimi_perenimi_too_2.pdf,
eesnimi_perenimi_too_3.pdf

Avalduse fail peab olema digiallkirjastatud ja sisaldama kõiki nõutavaid dokumente (va H2 vorm ning analüüsis esitatud planeeringud ehk tööd 1-3):

Kutse taotlemise dokumendid palume esitada õigeaegselt e-posti aadressil: janika@artes.ee