Hindamine

Taotluste menetlemine ja hindamine

Taotluste menetlemine toimub kolmes etapis. Esmalt vaatab kutsekomisjon läbi kutset taotleva isiku dokumendid, millele järgneb taotluse hindamine hindamiskomisjoni poolt (vajadusel viiakse läbi ka taotlejaga intervjuu). Hindamiskomisjoni tulemused esitatakse kutsekomisjonile, kus otsustatakse kutset taotlevale isikule kutse andmine või andmata jätmine.

Kutsekomisjoni liikmed on (esindatavate organisatsioonide kaudu):

1. Kalle Pungas Eesti Valdade ja Linnade Liit, tööandjate esindaja;
2. Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsus, tööandja esindaja;
3. Toomas Tammis Eesti Kunstiakadeemia, koolitaja esindaja;
4. Pille Metspalu OÜ Hendrikson & Ko, töötajate esindaja;
5. Marje-Ly Rebas Transpordiamet, töötajate esindaja;
6. Piret Pallase Eesti Maastikuarhitektide Liit, siduskutseala esindaja;
7. Tõnu Laigu Arhitektide Liit, siduskutseala esindaja;
8. Tiiu Pärn Rahandusministeerium, kutseala kureeriva ministeeriumi esindaja;
9. Maila Kuusik Eesti Planeerijate Ühing, kutseandja esindaja.

Taotluste hindamine

Enne esitatud tööde hindamist toimub eelnev dokumentide üle vaatamine kutsekomisjoni poolt. Vajadusel palutakse taotlejal esitada täiendavaid dokumente või täpsustada juba esitatut.

Hindamiskomisjon on kutsekomisjoni moodustatud komisjon kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks. Kutsekomisjon nimetab igas voorus hindamiskomisjoni koosseisu, tulenevalt laekunud taotluste iseloomust.

Hindamiskomisjoni liikmed hindavad kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele ja tulenevalt hindamisstandardist. Hindamisstandard on leitav SIIN.

Tööde hindamine toimub üldreeglina kahes etapis:

– Hindamise esimene etapp on portfoolio hindamine.
Taotleja esitab planeeringute/metoodikate materjalid, kolme töö analüüsi ja essee (portfoolio).

– Hindamise teine etapp on intervjuu
Intervjuu on vajalik juhul, kui taotleja ei saa hindamislehel koondhindeks maksimumpunkte või hindamiskomisjon peab intervjuud vajalikuks. Intervjuu viib läbi hindamiskomisjoni liige, kes esitab taotlejale küsimusi hindamistabeli vorm H1  alusel.