Ühing tunnustab

Eesti Planeerijate Ühing tunnustab

Tunnustused 2017. aastal 

  • Pärnu maavalitsuse planeerimisosakond kui laiapõhjaline ja uusi lahendusi väljatöötav töörühm – Heiki Mägi, Tiiu Pärn, Raine Viitas, Urmas Kase, (Enn Bernard);
  • Tiia Kallas ja Marika Saks – maastiku eriauhinnana rohevõrgustiku planeeringute tegijana.

Tunnustused 2018. aastal

  • Lenna Hingla – uute mõtteviiside elluviija Valga linna üldplaneeringus.
  • Pille Tamm – miljööväärtusega seotud teemade mõistuspärane käsitlus Muhu valla üldplaneeringus.
  • Jarno Laur – väsimatu planeerimisteemade inimkeeli selgitaja. Tartu planeerimiskonverentsi õhtusöögil tänati kõiki nimetatuid nende panuse eest heasse planeerimistegevusse.

Tunnustused 2019. aastal

  • Cerly-Marko Järvela – planeerimise probleemkohtade kättenäitaja, omavalitsuse huvide eest seisja
  • Tiia Zuppur – ise tegija, julge küsija, asja lahendaja
  • Mari Jüssi – väsimatu liikluse ja liikuvuse teemade selgitaja 

Tunnustused 2020. aastal

  • Jüri Lass – kaasaegse Eesti kaasaegse planeerimissüsteemi looja.
  • Tartu Ülikooli geograafia osakond/Kadri Leetmaa – Tartu Planeerimiskonverentsi ellukutsumine ja korraldamine