Eesti Planeerijate Ühing

Ühingu suveseminar Narvas 2021.

 

Ruumilise planeerimisega tegeleva vabatahtliku ühenduse asutamiskoosolek toimus 18. septembril 2002. aastal Viljandis. Ühingus on ligikaudu sada liiget Eesti erinevatest piirkondadest. Ühingu liikmete hariduslik taust on väga lai – geograafidest-ökoloogidest erinevate arhitektide-insenerideni. Nii nagu heas planeeringus tuleb näha laia pildi sees palju väikesi pilte, nii võimaldab ka lai liikmete teadmiste silmaring vaadelda asju laiemalt ja üksteist valgustada.

Eesti Planeerijate Ühingu tegevuse eesmärkideks on parima planeerimisalase praktika väljatöötamine ning levitamine, Eesti-sisese koostöö arendamine, kogemuste ja info vahetus eri tasandite planeeringutega tegelevate spetsialistide vahel ning neile regulaarse kommunikatsioonivormi tekitamine, planeerimisalase teabe korrastamine ja levitamine. Osaletakse õigusloome ja arengudokumentide väljatöötamisel, jälgitakse ja levitatakse kohtupraktikat ning teostatakse õigusloomega seonduvaid analüüse. 

Eesmärgi saavutamiseks organiseerib Eesti Planeerijate Ühing planeerimisalast koolitust avalikus ning erasektoris töötavatele planeeringutega tegelevatele spetsialistidele, korraldab  planeerimisalaste materjalide levitamist, tegeleb planeerimisteemaliste konverentside, seminaride jms korraldamisega. Ühing pakub ka teenust planeeringutega seotud ekspertiiside koostamisel. Ühingu liikmed tegelevad suures osas vabatahtlikkuse alusel, ühingul puudub sihtfinantseerimine.  
Alates 2014. aastast on ühing ruumilise keskkonna planeerija kutse väljastajaks. Eesti Planeerijate Ühing on Arhitektuurikoja asutajaliige.

 

Rahvusvaheline koostöö

Arendatud on koostööd sarnaste rahvusvaheliste organisatsioonidega üle Euroopa ning perioodiliselt osaletakse rahvusvahelistel koolitustel. Tihedam koostöö on välja kujunenud Läti, Saksamaa, Inglismaa ja Soome planeerijatega.

Planeerijate Ühing on korraldanud õppereise järgnevatesse linnadesse ja riikidesse:  Berliin, Riia, Tampere, Poola, Taani, Rootsi, Sloveenia (kevad 2011), Gotland (sügis 2013), Ameerika Ühendriigid (kevad 2014), Norra (kevad 2014), Saksamaa (kevad 2015), Island (suvi 2016), Viin (2017). Eestis oleme võõrustanud Suurbritannia, Läti, Ameerika ja Norra planeerijaid.

Eesti Planeerijate Ühing kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni European Council of Town Planners (http://www.ectp-ceu.eu/). European Council of Spatial Planners (varasema nimega European Council of Town Planners, millest ka ühenduse ametlik lühend, ECTP)  on 1985. aastal asutatud katuseorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ühist raamistikku planeerimispraktikas, erialases hariduses, erialases täiendõppes ning kutse-eetikas.  ECTP üldkogud toimuvad kaks korda aastas. Üle kahe aasta toimuvad linnaplaneerimise alased biennaalid. ECTP tunnustab häid planeerimisnäiteid. Eesti Planeerijate Ühing on ECTP täieõiguslik liige aastast 2009. 

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion, www.espon.eu) programmiga ühines Eesti 2004. aastal ning programmi eesmärk on toetada liikmesriikide ruumilist planeerimist ja regionaalset arengut analüüside ja rakendusuuringutega. Samuti soodustab programm vastavate teadusasutuste koostööd. Lisaks analüüsidele ja rakendusuuringutele tegeleb programm ka ruumiandmete koondamisega ning kaardirakendustega, mis võimaldavad andmeid kiiresti visualiseerida ja esitada kaardimaterjalina. Oluliseks peetakse ka indikaatorite väljatöötamist, mis võimaldavad hinnata ruumilist arengut, nt mobiilsust ja teenuste kättesaadavust. Samuti tegeletakse selliste töövahendite nagu territoriaalsete mõjude hindamise meetodite arendamisega EL erinevatele poliitikatele.

Teadusasutuste koostöövõrgustikus osaleb Eestist Tartu Ülikool.

struktuurifond