Planeerijate ühing andis seisukohad rohepöörde tegevusplaanile 2023-2025

Enamik tegevuskavas toodud tegevusi pärineb kehtivatest strateegiatest või arengukavadest. Arvestades valdkonna kriitilist tähtsust on vajalik enamate täiendavate tegevuste väljatöötamine ja lisamine. Samuti edaspidi nende elluviimise prioriseerimine riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve otsuste tegemisel.
Vastasel juhul jääb rohepööre riigi tasandil loosunglikuks ning konkreetseid ellu viidud tegevusi reaalse mõjuga saab olema kasinalt. Tehnilise kommentaarina toome välja, et tegevuskava tabelisse oleks vajalik lisada viited, millisesse rohepöörde prioriteeti kavandatav tegevus panustab. Hetkel on paljuski selgusetu,
kuidas konkreetne tegevus rohepöörde väljakutsete lahendamisse panustab.
Juhime tähelepanu, et kaks olulist riigi tasandi dokumenti keskkonnavaldkonna arengukava 2030 ning energiamajanduse arengukava 2035 on koostamise protsessides. Seega nende dokumentidega selgete seoste loomine on äärmiselt oluline, kuna keskkonnakasutuse ja -kaitse teemade ambitsioonikusest
sõltub suuresti elurikkuse säilimine. 

Seisukohta loe täpsemalt kirjast……Lisa kommentaar