Ühingu seisukohad Eesti üleriigilise planeeringu lähteseisukohtadele ja KSH programmile

Ühing soovib juhtida tähelepanu planeeringu rakendamise realistlikkusele. Teeme ettepaneku üleriigilise planeeringu roll ja eelkõige selle rakendamise põhimõtted ja õiguslikud mehhanismid selgemalt sätestada seaduse tasemel. Selleks muuta vastavalt planeerimisseadust ja riigieelarve seadust, mis sätestaks üleriigilise planeeringu arvestamise kohustuse teiste riiklike arengukavade koostamisel ja rakendamisel, sh riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisel. Loe pikemalt kirjast…..