Ühispöördumine seoses ehituskeeluvööndit puudutavate seaduste muutmisega

Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Maastikuarhitektide Liit ja Eesti Arhitektide Liit tegid Riigikogu keskkonnakomisjonile ühispöördumise seoses looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõuga. Liidud on mures, et eelnõu, mis puudutab otseselt meie kõigi elukeskkonda, ettevalmistusse ei kaasatud asjassepuutuvate erialaliitude esindajaid ega kohalikke omavalitsusi. Pöördumises leitakse, et ehituskeeluvööndi vähendamine on kompleksne ning vajab ühiskondlikku arutelu ja laiapõhjalist kaasamist, mida kõnealuse seaduseelnõu kooskõlastamisprotsessis paraku ei tehtud.
Tõdetakse, et kehtivas seadusandluses on mitmeid puudujääke, kuid nende lahendamiseks tuleb eelnevalt teha sisukas ning kõiki valdkondi hõlmav analüüs. Selle ettevalmistamisel peab kindlasti lähtuma eelmisel aastal allkirjastatud dokumendist „Ehituse pikk vaade 2035“, mille fookuses on elukeskkonna kvaliteet.
Palutakse edaspidi oma tegevustes lähtuda kaasamise hea tava põhimõtetest. Kaasamine suurendab poliitikakujundamise avatust, otsuste tegemise läbipaistvust ning inimeste usaldust riigi vastu.

Seisukohta loe täpsemalt kirjast….