Ruumiloome koolitusprogramm

Hea ruumiloome huviline ja partner

Novembris 2021 alustab Ruumiloome koolitusprogramm, mille algatas ruumiloome töörühm* ja mille viib ellu Eesti Arhitektuurikeskus koos ruumiloome valdkonna asjatundjate ja praktikutega. Käesoleva eelteate eesmärk on esmalt kaardistada koolitusprogrammis osalemisest huvitatud inimesed.

Koolitusprogrammis osalemisest huvitatutel palun märkida oma andmed hiljemalt 25. septembriks aadressil SIIT (ava Google Chromes, Internet Exploreris ei avane) et saaksime koolitusprogrammi kohta teile lähiajal täpsema info saata. Kui olete oma osalemishuvi kirja pannud või ei ole huvitatud osalemisest, jagage palun kindlasti, seda eelteadet nendega, kes Teie organisatsioonis osalevad ruumiloome otsustusprotsessides. Võib juhtuda, et see eelteade ei ole nendeni jõudnud. Antud registreering ei taga veel osalemist koolitusel vaid väljendab ametiasutuse huve. Selle baasil asutakse tegelema konkreetsema koolituste korraldusliku poolega.

Koolitusprogrammi sihtgrupp on:

  • avaliku sektori töötajad kes osalevad ruumiloome otsustusprotsessides. Näiteks riigi maapoliitika kujundamise ja elluviimise, arhitektuuri ja pärandi küsimuste ning  kinnisvarapoliitika kujundamise ja rakendamise, sh kinnisvara haldamise ja uue kinnisvara kavandamisega tegelevad isikud; planeerimismenetluses, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloamenetluses koostööd tegevad ja kooskõlastamisprotsessis osalevad isikud;
  • kohaliku omavalitsuse töötajad, kes osalevad ruumiloome otsustusprotsessides, sh volikogu ja vallavalitsuse liikmed, valdkonna juhid, ametnikud ja töötajad, nii planeerimise ja ehitusvaldkonnaga otseselt tegelevad kui ka nendesse valdkondlikku sisendit andvad, arendusvaldkonna spetsialistid ja juristid.

Programmi eesmärk on anda riigi- ja omavalitsuse töötajatele ülevaade ruumiloome valdkonnast, sh teadmised kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest ja nende rakendamisvõimalustest, ruumiotsuste ruumimõju hindamisest ning erinevate osapoolte rollist  planeerimis-, projekteerimis ja ehitusprotsessides. Samuti teadmised sisuküsimustes, et osata tellida, mõista menetlusprotsessides toimuvat ja oma vajadustest lähtuvalt oskuslikult kaasa rääkida.  

Avaliku sektori esindajatele on koolitusprogramm tasuta!

Programm viiakse läbi novembris ja detsembris 2021 veebikeskkonnas.

Ruumiloome koolitusprogrammis käsitletavad teemad

1. päev – ruumi kavandamine

Miks ja kuidas luua kvaliteetset ruumi?

Millised on võimalused kvaliteetset ruumi loomiseks?

Millised on olulisemad eeltööd kvaliteetset ruumi kavandamisel?

Kuidas väljendada põhisõnumeid kvaliteetset ruumi kavandamisel?

Kuidas toimub kavandatud ruumi elluviimine?

2. päev – arhitektuur, kultuuriväärtused ja miljöö

Kohaloome. Kuidas luua ja kanda edasi identiteeti ning väärtustada ja hoida kultuuriväärtusi?

3. päev – looduskeskkonna ja maastike väärtused

Kuidas tagada looduskaitse ja elurikkus, s.h väljaspool kaitsealasid? KSH ja KMH

Milline on haljastuse roll looduse ja inimese heaolu seisukohalt?

Millega arvestada veeäärse asustuse kavandamisel? Vee äärde ja vette ehitamise erisused.

Millised võivad olla olulised mõjud inimesele ning nende leevendamise võimalused?

4. päev – liikuvus, ligipääs ja taristu

Miks on oluline arvestada liikuvusega ja ligipääsetavusega? Kuidas integreerida erinevaid liikumisviise?

Kuidas taristu mõjutab kavandatavat ja mida silmas pidada taristu kavandamisel?

5. päev – ehitusõiguse määramine

Millele tähelepanu pöörata ehitusõiguse määramisel linnalises ja maalises keskkonnas?

6. päev – projekteerimine ja ehitusluba, ehitise kasutusluba ja ehitusjärelevalve

Kuidas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtteid rakendada ehitustegevuses?

Millele tähelepanu pöörata kasutusloa väljastamisel?

Lisainfo: Eleri Kautlenbach Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik eleri.kautlenbach@fin.ee

*Ruumiloome koolitusprogrammi idee kasvas välja Vabariigi Valitsuse poolt 2019. aastal ellu kutsutud ruumiloome töörühma 2019. aasta IV kvartalis tehtud tööst. Koolitusprogrammis käsitletavad teemad on kaardistatud koostöös asjaomaste ministeeriumite (Rahandusministeeriumi planeeringute ja riigivara valdkond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse ja transpordi valdkond, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri ja muinsuskaitse valdkond, Keskkonnaministeeriumi riigivara, looduskaitse, kliima, välisõhu, metsa jm valdkond) spetsialistidega. Koolitusprogrammi vajalikkust, sisu ja nõudlust on testitud sihtrühmade peal mitmel eri viisil, sh 2019. a novembris Tartu Planeerimiskonverentsi eel, valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele suunatud küsitluse läbi viimisega. Vastajate sihtrühmas oli nii riigiametite, kohalike omavalitsuste kui ka erialaühingute esindajad