Folder Planeerimisega seotud Riigikohtu lahendid

Documents

pdf 3-3-1-51-16, 09.08.2016 Popular

Download (pdf, 147 KB)

3-3-1-51-16.pdf

Vaidlusaluse menetluse puhul on tegemist ideekonkursiga RHS § 9 lg 1 mõttes, kuna Pärnu linna tahteks on omandada konkursi käigus žürii väljavalitud Pärnu ühistranspordi keskterminali kavand arhitektuuri valdkonnas (Pärnu Linnavalitsuse 2. detsembri 2015. a korralduse nr 653 p 1). Auhinnafond koos maksudega on 1800 eurot ning võidutöö on aluseks ühistranspordi keskterminali edasisel projekteerimisel (Pärnu Linnavalitsuse 2. detsembri 2015. a korralduse nr 653 p-d 5 ja 7). Pärnu Linnavalitsuse 2. detsembri 2015. a korraldusest nr 653 nähtub, et vaidlusalune ideekonkurss oli korraldatud üksnes ideekavandi saamiseks, mitte võitjaga hankelepingu sõlmimiseks. Ideekonkursi korraldamise eesmärgiks oli seega leida hankijale sobiv ideelahendus edasise projekti koostamiseks ning anda seejuures osalejatele auhind (RHS § 9 lg 2).

pdf 3-3-1-88-15, 08.08.2016 Popular

Download (pdf, 370 KB)

3-3-1-88-15.pdf

Peamised vaidlusteemad on: müra levik kaebaja kinnistule (I ja II), detailplaneeringu kooskõla maakonna teemaplaneeringuga (III) ja valla üldplaneeringuga (IV) ning keskkonnamõju hindamise vajalikkus (V).

default Planeerimisega seotud Riigikohtulahendite nimekiri Popular

Download (doc, 26 KB)

Riigikohtu lahendite nimekiri.doc

Nimekiri on ilma sisuliste viideteta.

default 3-3-1-86-06, 28.02.2007 Popular

Download (pdf, 159 KB)

3-3-1-86-06.pdf

Keskkonnamõju võib seisneda nii vahetus kui ka kaudse, koheselt ja ka tunduvalt hiljem avalduvas mõjus elanike tervisele, heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Maidla Vallavalitsuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13. juuli 2006. a otsuse peale haldusasjas nr 3-05-145 Maidla Vallavalitsuse kaebustes Keskkonnaministeeriumi toimingute ja 7. veebruari 2005. a vaideotsuse peale.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-86-06

default 3-3-1-47-05, 27.09.2005 Popular

Download (pdf, 91 KB)

3-3-1-47-05.pdf

Kõikide puudutatud isikute, s.h. vallasasjadest hoonete omanikud, teavitamine menetluse ajal.

Margus Vähi erikaebus Tartu Ringkonnakohtu 5. mai 2005. a määruse peale haldusasjas nr 2-3-166/2005 Margus Vähi kaebuses Otepää Vallavolikogu otsuse tühistamiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-47-05

default 3-3-1-33-05, 20.10.2005 Popular

Download (pdf, 54 KB)

3-3-1-33-05.pdf

Ei tohi anda välja planeeringuga vastuolus ehitusluba, isegi trassidele mitte.

Vlamink Invest OÜ kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 16. veebruari 2005. a otsuse peale haldusasjas nr 2-3/127/05 Vlamink Invest OÜ kaebuses Esmar Ehituse AS-le väljastatud ehitusloa tühistamise nõudes.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-33-05

default 3-3-1-51-07, 24.10.2007 Popular

Download (pdf, 82 KB)

3-3-1-51-07.pdf

Detailplaneeringu algatamisest keeldumine on haldusakt ning see haldusakt on vaidlustatav halduskohtus tühistamiskaebuse esitamisega. Samuti PlanS § 10 lg 6 kohane leping ei tähenda iseenesest kohaliku omavalitsuse õigust nõuda planeeringu koostamisest huvitatud isikult juba algatatud planeeringu koostamise rahastamist ning huvitatud isikul puudub sellisel juhul kohustus planeeringu koostamist rahastada. Huvitatud isikule rahastamise kohustuse panemine saab kolleegiumi arvates toimuda vaid enne planeeringu algatamist vastava lepingu sõlmimisega.

Kuusalu Vallavalitsuse kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 13. aprilli 2007. a otsuse peale haldusasjas nr 3-04-391 Ago Tederi kaebuses Kuusalu Vallavalitsuse 22. oktoobri 2004. a korralduse nr 988 osalise tühistamise nõudes.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-51-07

default 3-3-1-39-07, 17.10.2007 Popular

Download (pdf, 130 KB)

3-3-1-39-07.pdf

HMS § 56 vastaselt haldusakti motiveerimata jätmine tähendab üldjuhul alati selle haldusakti õigusvastasust ning on haldusakti tühistamise aluseks. Üldjuhul on vaidlustatud detailplaneeringu kehtestamise otsus motiveerimatuse tõttu õigusvastane. Samuti peab väljendama otsust kohaliku omavalitsuse esindaja, mitte konsultant või huvitatud isik, näiteks avalikel aruteludel esinedes.

Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 20. veebruari 2007. a otsuse peale haldusasjas nr 3-06-1580 kaebuses Kunda Linnavolikogu 5. juuli 2006. a otsuse nr 21 tühistamiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-39-07

default 3-3-1-28-04, 09.06.2004 Popular

Download (pdf, 106 KB)

3-3-1-28-04.pdf

Riigikohtu halduskolleegium on seisukohal, et selline planeeringu kehtestamine, kus lähtutakse endiselt 6 kuud tagasi toimunud planeerimismenetluse tulemustest, kusjuures siis jäi detailplaneering poolthäälte puudumise tõttu kehtestamata, ei ole kooskõlas planeerimismenetlust reguleerivate normide eesmärkidega. Kui eelmisest planeerimismenetlusest on möödunud pikk ajavahemik, tuleb planeeringu kehtestamiseks viia läbi uus planeerimismenetlus. Käesolevas haldusasjas ei ole tuvastatud, et uus planeerimismenetlus oleks läbi viidud.

Terje Päivili kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 30. jaanuari 2004. a otsuse peale haldusasjas nr 2-3-8/2004 Terje Päivili kaebuses Jõgeva maavanema korralduse ja Põltsamaa Linnavolikogu otsuse tühistamiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-28-04

default 3-3-1-12-07, 19.04.2007 Popular

Download (pdf, 127 KB)

3-3-1-12-07.pdf

Üldplaneeringu muutmine detailplaneeringuga peab olema kaalutud ja veenvalt põhjendatud. Juhul, kui vajadus üldplaneeringu muutmiseks selgub alles planeeringu koostamise käigus, tuleks planeeringu koostamise korraldamine koheselt üle anda haldusorganile ning PlanS § 10 lg 6 esimese lause alusel sõlmitud leping lõpetada.

OÜ Robbins ja Tallinna Linnavolikogu kassatsioonkaebused Tallinna Ringkonnakohtu 16. novembri 2006. a otsuse peale haldusasjas nr 3-06-442 Melita Valgu, Ülo Niitmäe, Olev Saadoja, Alar Hindi, Toomas Truuverki, Kaja Belialsi, Liili Lauri, Hanno Niinepuu, Kalev Karuse, Toomas Tiiveli, Erkki Kullangu, Piret Paabuski, Kaupo Kalda, Margus Saadi, Margus Tootmaa, Andrus Lehtmetsa ja Eve Petersoni kaebuses Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006. a otsuse nr 10 tühistamiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-12-07

default 3-3-1-42-02, 10.10.2002 Popular

Download (pdf, 100 KB)

3-3-1-42-02.pdf

Kui olemasolev informatsioon ei ole piisav õiguspärase ja õiglase kaalutlusotsuse tegemiseks, sealhulgas detailplaneeringu vastuvõtmise küsimuse lahendamiseks, peab kohalik omavalitsus planeeringu koostajat ja vajadusel ka teisi puudutatud isikuid kaasates koguma otsustamiseks täielikumat teavet. Sellise teabe kogumine võib muuhulgas seisneda ka ekspertiiside tellimises. Kohalik omavalitsus, teostades planeerimisdiskretsiooni, peab kaitsma avalikke huve mõistlikul viisil, samas tuleb piisavalt põhjendada, miks menetlusosalise poolt esitatud argumente või tõendeid pole aktsepteeritud või piisavaks peetud. Haldusakti põhjendus peab ka kohut veenma, et haldusorgan on diskretsiooni teostades arvestanud kõiki olulisi asjaolusid ja huve ning et kaalumine on toimunud ratsionaalselt.

Korteriühistu Tartu Jaama 89 kassatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtu 3. aprilli 2002. a otsuse peale haldusasjas nr 2-3-43/2002 KÜ Tartu Jaama 89 kaebuses Tartu Linnavolikogu otsuse tühistamiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-42-02

default 3-3-1-41-06, 03.12.2007 Popular

Download (pdf, 143 KB)

3-3-1-41-06, 03.12.2007.pdf

Ehitusmääruses ei saa teha kitsendusi näiteks miljööväärtuslike piirkondade kaitseks (Nõmme elamukruntide suurused).

Sten Lieberti kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20. veebruari 2006. a otsuse peale haldusasjas nr 3-04-332 Sten Lieberti kaebuses Tallinna Linnavalitsuse korralduse tühistamiseks.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-41-06

default 3-3-1-37-04, 18.10.2004 Popular

Download (pdf, 114 KB)

3-3-1-37-04, 18.10.2004.pdf

Üldplaneeringuga määratud piirkonna arengu ja kõikidele elanikele parima võimaliku elukeskkonna tagamisest.

AS Masinaehitaja kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 8. märtsi 2004. a otsuse peale haldusasjas nr 2-3/7/04 AS Masinaehitaja kaebuses Pärnu Linnavolikogu määruse "Pärnu linna üldplaneering 2001-2025" tühistamise nõudes.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-37-04

default 3-2-1-85-05, 27.09.2005 Popular

Download (pdf, 131 KB)

3-2-1-85-05.pdf

Üle võõra kinnisasja juurdepääsu õigus.

Aare Lepa hagi Raul Ausmaa vastu üle võõra kinnisasja juurdepääsu õiguse nõudes.
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-85-05

default 3-3-1-8-02, 18.02.2002 Popular

Download (pdf, 72 KB)

riigikohtulahend_18.02.2002_3-3-1-8-02.pdf

OÜ Rasmusson kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 28. septembri 2001. a otsuse peale haldusasjas nr II-3/283/01 Balti Baasi AS (pankrotis) kaebuses Tallinna Linnavalitsuse, Põhja-Tallinna Valitsuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse õigusvastasuse tuvastamiseks ja Tallinna Linnavalitsuse korralduste õigusvastasuse kindlakstegemiseks ning tühistamiseks.

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-02

Uudised

Eesti ruumiloome. Kuidas edasi?

Avalik seminar
26.10.2018 kell 15.00-18.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2.

Riigikantselei ruumiloome ekspertrühm kutsub avalikule seminarile, et tutvustada valminud aruannet, arutleda, milline on Eesti ruumi tervikpilt täna ja kuidas see sünnib ning esitleda, millised protsessid nii Eestis kui mujal toetavad ruumilise keskkonna senisest suurema tähelepanu alla seadmist.

“VALMIS OLLA. START!”

EESTI PLANEERIJATE ÜHINGU SEMINAR
19. SEPTEMBER 2018
KULTUURIKATEL, PÕHJA PST 27A, TALLINN
Lisatud ettekanded

Tänane riigikohtu otsus, millega tühistati Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmised alade osa, võib ulatuslikult muuta Eesti ruumilise planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise praktikat ja tõstatab küsimuse

Tänase otsuse valguses oleks näiteks üleriigilises planeeringus pidanud detailselt analüüsima kas Rail Baltic (RB) suundub Tallinnast Riiga läbi Tartu, Viljandi või Pärnu.

Riigikohtu otsus Hiiu mk mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas

Riigikohus tegi täna otsuse maakonnaplaneeringu Hiiu maakonna mereplaneering tühistada tuuleenergia tootmise alade osas.

Elurikkuse võimendamine ruumi planeerimisel

Progressiihalus ja majandusele keskendumine on viinud elurikkuse hääbumise ja inimese loodusest kaugenemiseni, mis avaldub ka elukeskkonna kvaliteedi languses. 
Loe Sirbist http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/elurikkuse-voimendamine-ruumi-planeerimisel/ !